آفتاب

واژه نامه های آفتاب

روش کل کلمه


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
روش کل کلمه

واژه انگلیسی
Whole word method

توضیحات
روشی برای آموزش خواندن که در آن به بچه یاد داده می‌شود کل واژه‌ها را بشناسد تا صداهای تک‌ تک حروف را