آفتاب

واژه نامه های آفتاب

روش یادگیری کل


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
روش یادگیری کل

واژه انگلیسی
Whole method of learning

توضیحات
آن نوع یادگیری که فرد همه یا تمام موضوع را یک جا و به‌شکل واحد حفظ می‌کند و یاد می‌گیرد. به‌جای اینکه آن را به چند قسمت یا جزء تفکیک کند. مثلاً در یادگیری یک قطعه شعر ، شخص کل قطعه را آن‌قدر تکرار می‌کند تا آن را حفظ کند.