آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جهان‌بینی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
جهان‌بینی

واژه انگلیسی
Weltanschauung

توضیحات
واژه‌ای آلمانی است به‌معنای "نگاه‌ به جهان". در فرهنگ فلسفی واژه‌ای است که معنای آن تصوری کلی از جهان و مقام و موضع انسان است در درون آن. بدینسان ، تفسیر و دیدی خاص را نسبت به عالم و حیات می‌رساند. جهان‌بینی نگاهی است حاکی از تفهم بر تمامی هستی ، چنین توجهی به جهان متضمن نظام ارزشی خاصی است ، و یا وجود چنین نظام ارزشی را مفروض می‌دارد.