آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خاموشی جانشینی ، خاموش‌سازی مشاهده‌ای


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
خاموشی جانشینی ، خاموش‌سازی مشاهده‌ای

واژه انگلیسی
Vicarious extinction

توضیحات
- کاهش شدت یک پاسخ در نتیجه مشاهده خاموش‌شدن آن پاسخ در کسی دیگر - خاموشی یک پاسخ درنتیجهٔ مشاهده اینکه عملکرد یک الگو از آن پاسخ تقویت نمی‌شود.