آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ارتباط عمودی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
ارتباط عمودی

واژه انگلیسی
Vertical relationship

توضیحات
از مباحث مربوط به شیوه سازماندهی محتوی به‌حساب می‌آید. تنظیم عمودی مطالب مورد یادگیری مربوط است به تقسیم‌بندی یک موضوع برحسب فواصل زمانی. رعایت سلسله مراتب یادگیری یکی از شیوه‌های تنظیم عمودی مطالب برنامه درسی است. در کشورهای غرب دو روش مختلف برای تنظیم عمودی مطالب درسی رایج شده است. در برخی از نظام‌های آموزشی غالباً دروسی یافت می‌شود که طی یک سال تحصیلی تدریس می‌شود. برای مثال در برنامه زیست‌شناسی ، اطلاعات مربوط به زیست‌شناسی دوره دبیرستان شامل طی یک سال تحصیلی تدریس می‌شود. از محاسن این شیوه یکی این است که به دانش‌آموز امکان می‌دهد تا با تمرکز بیشتر بر یک موضوع به مطالعه عمقی آن بپردازد و از طرف دیگر ، عیب این شیوه در این است که چون دانش‌آموز برای چند سال راجع به یک موضوع مطالعه‌ای نخواهد داشت ، امکان دارد به‌تدریج آنچه را در این مورد فراگرفته است فراموش کند. روش دیگر که معمولاً در مدارس مشاهده می‌شود عبارت است از تدریس چند موضوع ، طی چندین سال از قرار چند جلسه در هفته. با به‌کارگیری این روش هدایت در جهت پیشرفت افزون‌تر اهداف افزایش می‌یابد.( مقایسه کنید با horizontal relationship)