آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تحرک عمودی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تحرک عمودی

واژه انگلیسی
Vertical mobility

توضیحات
در جامعه‌شناسی ، حرکت از یک طبقه اجتماعی به طبقه اجتماعی دیگر گفته می‌شود. این اصطلاح به حرکت صعودی یا نزولی در سیستم اجتماعی ، مخصوصاً حرکت صعودی اطلاق می‌گردد.