آفتاب

واژه نامه های آفتاب

یادآوری کلمه ‌به‌ کلمه


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
یادآوری کلمه ‌به‌ کلمه

واژه انگلیسی
Verbatim racall

توضیحات
۱. روشی برای مطالعه حافظه که در آن وظیفه آزمودنی کوشش برای یادآوری کلمه به ‌کلمه است. ۲. یادآوری دقیق واژه‌هائی که دراصل یک پیام به‌کار رفته است.