آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزمون کلامی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آزمون کلامی

واژه انگلیسی
Verbal test

توضیحات
به آزمون‌هائی اطلاق می‌شود که در آن زبان گفتاری بیشترین نقش را بازی می‌کند. به‌طور کلی ، هر آزمونی که درنهایت به نوعی با معلومات زبانی و مهارت‌های کلامی و نظایر آنها رابطه پیدا می‌کند. آزمون‌های کلامی ممکن است اختصاصاً کلامی باشند (مثل آزمون واژگان مصور پی بادی) ، یا به‌طور غیرمستقیم کلامی باشند ، مثل آزمون‌های هوش قدیمی که در آنها مقیاس کلامی فقط زمانی که مجموعه آزمون تحلیل عاملی می‌شد معین می‌گردید.(مقایسه کنید با performance)