آفتاب

واژه نامه های آفتاب

یادگیری کلامی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
یادگیری کلامی

واژه انگلیسی
Verbal learning

توضیحات
یادگیری کلامی نوعی از یادگیری است که زمانی حاصل می‌شود که محتوای آموخته ‌شده به‌وسیله فرد ، شامل واژه‌ها ، هجاهای بی‌معنی ، یا مفاهیم باشد. به‌طور کلی یادگیری کلامی ، مطالعه یادگیری با استفاده از محرک‌های کلامی و پاسخ‌های کلامی است. مطالعه یادگیری کلامی از نظر تاریخی تعدادی روش‌ها ، از جمله یادگیری جفت‌های متداعی ، یادگیری زنجیره‌ای و مسئله‌گشائی کلامی را دربر می‌گیرد. یادگیری کلامی در مقابل یادگیری حرکتی قرار دارد که نوعی از یادگیری است که زمانی حاصل می‌شود که محتوای آموخته ‌شده ، به‌وسیله فرد شامل مهارت‌هائی همچون شناکردن ، توپ پرت‌کردن ، دوچرخه‌سواری و از این قبیل شود. یادگیری کلامی از لحاظ شناختی در سطحی بالاتر قرار دارد ، ولی این اصلاً از اهمیّت یادگیری حرکتی نمی‌کاهد. ابزاری که در مطالب آزمایش یادگیری کلامی بسیار سودمند بوده است ، هجاهای بی‌معنا است. یادگیری کلامی ، یکی از اصطلاحات به‌کار برده ‌شده توسط گانیه در انواع یادگیری می‌باشد.