آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رفتار کلامی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
رفتار کلامی

واژه انگلیسی
Verbal behavior

توضیحات
رفتاری که به‌ پاسخ‌های کلامی ، از جمله تکلم ، واکنش به کلمات ، حفظ مطالب کلامی و غیره مربوط می‌گردد.