آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ناسازگاری


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
ناسازگاری

واژه انگلیسی
Unadjustment

توضیحات
ناتوانی شخص در مواجهه با تقاضای روزانه زندگی و رفع نیازمندی‌های خود ، اضطراب و تشویق را می‌توان گواه ناسازگاری دانست.