آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پاسخ غیراکتسابی (نا آموخته)


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
پاسخ غیراکتسابی (نا آموخته)

واژه انگلیسی
Unacquired response

توضیحات
رفتاری که موجود زنده هنگام تولد انجام می‌دهد. یا رفتاری که موجود زنده در طول زندگی خود انجام می‌دهد. بدون اینکه قبلاً آموخته یا تمرین کرده باشد.