آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سنخ ، تیپ


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
سنخ ، تیپ

واژه انگلیسی
Type

توضیحات
۱. به‌طور کلی ، طبقه‌ یا گروهی که با واجد بودن یا نشان ‌دادن ویژگی‌هائی معین شناخته می‌شود. ۲. فرد یا چیزی که واجد این خصوصیت "سنخی" است. ۳. الگوی صفات یا خصوصیاتی که قابل استفاده به‌عنوان ملاک برای طبقه‌بندی افراد (یا اشیاء) به گروه‌‌‌‌‌ها است.