آفتاب

واژه نامه های آفتاب

الگوی تایلر


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
الگوی تایلر

واژه انگلیسی
Tyler pattern

توضیحات
نظر تایلر این است که برنامه‌ریزان ، هدف‌های آموزش و پرورش را از عوامل زیر تعیین کنند. این عوامل عبارت است از: الف) یادگیرنده ب) جامعه ج) رشته درسی یا علمی. این عوامل به الگوهای تایلر شهرت دارد. همچنین تایلر اعتقاد دارد برای اینکه برنامه‌ریزان هدف‌های آموزش و پرورش را به‌صورت دقیق بیان کنند باید از فلسفه تربیتی و اجتماعی مدرسه و روان‌شناسی یادگیری استفاده کنند.