آفتاب

واژه نامه های آفتاب

الگوی تایلر در ارزشیابی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
الگوی تایلر در ارزشیابی

واژه انگلیسی
Tyler model in evaluation

توضیحات
به‌نظر تایلر (Ralph w. Tyler ) ، ارزشیابی فرایند تعیین میزان تغییرات موردنظر در الگوهای رفتاری یادگیرندگان است. بنابر این ، ارزشیابی پس از طرح‌ریزی و اجرای برنامه ضرورت پیدا می‌کند. الگوی ارزشیابی تایلر به‌‌طور وسیعی از نوع ارزشیابی پایانی است که اولویت خاصی به الگوهای رفتاری دانش‌آموزان قائل است. در این ارزشیابی ، هدف‌ها باید برحسب رفتاری تعریف شوند و داده‌های تست باید بر روی بروز یا اجرای رفتارهای مورد نظر ارزشیاب متمرکز شوند. به ‌این ترتیب این الگوی ارزشیابی متکی بر اجرای تست‌ها ، درجه‌بندی ، طبقه‌بندی ، نمره‌ دادن ، و اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان است. ریشه‌های مدل ارزشیابی مبتنی بر هدف‌های رفتاری در جنبش مدیریت علمی بوده و به زمان کارهای بابیت (Bobbitt) و چارترز (Charters) برمی‌گردد.