آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزمون دودامنه‌ای (دو دنباله)


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آزمون دودامنه‌ای (دو دنباله)

واژه انگلیسی
Two - tailed test

توضیحات
آزمونی که با فرضیه‌های مخالف بدون جهت سر و کار دارد. به ‌این سبب دو سویه است که در آنها پی‌آمدهای هر دو طرف توزیع می‌تواند در جهت تأئید فرضیه‌ مخالف باشد. اگر امکان دستکاری خاصی در هر یک از دو قطب پیش‌بینی می‌شود ، باید از آزمون دو دامنه استفاده شود ، مثلاً در آزمایش داروئی که معلوم نیست کارکرد بیمار را بالا می‌برد یا پائین تفاوت‌ها فقط در یک جهت ادامه خواهد یافت (مثلاً تأثیر تمرین در یادگیری) ، در این‌ صورت از آزمون یک دامنه استفاده می‌شود. (مقایسه کنید با one - tailed test)