آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مدرسه‌گریزی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
مدرسه‌گریزی

واژه انگلیسی
Trunacy

توضیحات
غیبت غیرموجه از مدرسه که معمولاً بدون آگاهی والدین صورت می‌گیرد. مدرسه‌گریزی در سال‌های دبیرستان به اوج خود می‌رسد و در پسران شایع‌تر از دختران است. مدرسه‌گریزی نوعی اجتناب عمدی از رفتن به مدرسه است. و با مدرسه‌هراسی (school phobia) تفاوت دارد. (رجوع کنید به school phobia)