آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تحقیق تجربی حقیقی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تحقیق تجربی حقیقی

واژه انگلیسی
True experimental research

توضیحات
تحقیق تجربی حقیقی بررسی امکان وجود روابط علت و معلولی ، از طریق آزمایش است. در این تحقیق یک یا چند گروه (به‌نام گروه تجربی) را تحت شرایط ویژه قرار داده و نتایج را با نتایج از یک یا چند گروه خاص قرار نداشته‌اند مقایسه می‌کنند. (مثال: بررسی اثر سه‌روش مختلف آموزش خواندن زبان فارسی در کلاس اول ابتدائی)