آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پرسش‌های صحیح - غلط


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
پرسش‌های صحیح - غلط

واژه انگلیسی
True - false items or questions

توضیحات
عبارت از شکلی از سؤال است که در آن امتحان ‌شونده بیان می‌دارد که آیا جمله‌ای که در اختیار او قرار داده شده است صحیح یا غلط است. سؤالات معمولاً به‌صورت جمله اخباری نوشته می‌شود و آزمودنی باید درستی و نادرستی آن را مشخص نماید.