آفتاب

واژه نامه های آفتاب

واقعی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
واقعی

واژه انگلیسی
True

توضیحات
۱. ویژگی یک قضیه ، عقیده یا باور که مطابق با "واقعیت" (به‌همان گونه که شناخته می‌شود) می‌باشد. ۲. در منطق ، ویژگی قضیه‌ای که از اصول بدیهی موجود و فضایائی که درستی آنها قبلاً به‌ثبوت رسیده است ، منطقاً پیروی می‌کند.