آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قبیله


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
قبیله

واژه انگلیسی
Tribe

توضیحات
قبیله ، به گروهی از انسان‌ها اطلاق می‌شود که دارای فرهنگ و آداب و رسوم مشترک ، زبان مشترک و نیای مشترک بوده ، و این عوامل باعث منسجم‌ شدن آنها و احساس پیوستگی جمعی می‌شود.