آفتاب

واژه نامه های آفتاب

یادگیری کوشش و خطا


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
یادگیری کوشش و خطا

واژه انگلیسی
Trail - and - error learning

توضیحات
- دادن پاسخ‌های متفاوت در یک موقعیت مسئله‌دار تا اینکه پاسخی که در حل‌ کردن مسئله مؤثر است یافت شود. ثورندایک ابتدا این پدیده را گزینش و پیوند نام نهاد. - جریان این یادگیری با صرف تدریجی پاسخ‌های ناموفق و تقویت پاسخ‌های کارآ مشخص است.