آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مفهوم سه‌بعدی مدیریت آموزشی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
مفهوم سه‌بعدی مدیریت آموزشی

واژه انگلیسی
Tri - demensional concept educational adminiatration

توضیحات
در مدیریت آموزشی مفهوم سه‌بعدی مدیریت آموزشی شامل عناصر زیر است؛ الف) کار یا وظیفه مدیر ب) شخص مدیر ج) زمینهٔ اجتماعی کار مدیر از این طبقه‌بندی ، به‌ویژه ، برای فهم موقعیت‌ها و شرایط کار ادارات آموزش و پرورش و مدارس می‌توان استفاده کرد توصیف هر یک از عناصر فوق به‌شرح زیر است. الف) کار مدیریت آموزشی ، شامل وظایف و مسئولیت‌های مرتبط با امور مختلف آموزش و پرورش است. انجام‌دادن کار مستلزم دانش و معلوماتی با محتوای خاص و توانائی‌ها و مهارت‌های لازم برای عملکرد مؤثر است. نوع کار و اهمیت آن ممکن است باتوجه به شرایط زمانی و مکانی تغییرپذیر باشد. ب) شخص مدیر آموزشی ، دارای ویژگی‌های جسمانی ، عاطفی و روحی معینی است. با قبول و تصدی کار ، مجموعه عقاید ، ارزش‌ها ، انتظارات ، ذخایر انرژی ، دانش و مهارت‌ها ، قابلیت‌ها و الگوهای رفتاری شخص در انجام‌دادن مؤثر واقع می‌شوند. ج) زمینه یا وضعیت اجتماعی: شامل شرایط ، امکانات و محدودیت‌هائی است که حیطه و حدود کار را تعیین می‌کنند و در عین حال به طرز فکر و رفتار شخص و ارزش‌ها و اعتقادات او مؤثر واقع می‌شوند. به‌طور کلی شامل روابط اجتماعی نظام آموزشی و درکل عوامل اجتماعی تأثیرگذار در مدیریت آموزشی می‌باشد.