آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برونگیری روند


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
برونگیری روند

واژه انگلیسی
Trend extrapolation

توضیحات
عبارت است از فرایند پیش‌بینی تغییرات یک متغیر با استفاده از داده‌های موجود در طی یک مدت زمان معین به‌منظور تعیین روندها و به‌کارگیری روندها برای پیش‌بینی جهت‌های آینده در برنامه‌ریزی استراتژیک یک سازمان یا نظام آموزشی