آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جابه‌جائی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
جابه‌جائی

واژه انگلیسی
TRANSPOSITION

توضیحات
۱. دیدگاه کشتالتی‌ها دربارهٔ انتقال آموزش که ، بنا به آن ، اصلی که در حل یک مسئله مؤثر باشد در حل مسائل مشابه نیز قابل کاربرد است. ۲. به‌طور کلی ، تبادل جنبه‌هائی از دو یا چند جزء در یک سیستم. اجزاء جابه‌جا شده ممکن است موقعیت زمانی ، روابط منطقی ، نقش‌های کارکردی ، و موقعیت‌ فضائی و نظایر آنها باشد.