آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ورق شفاف ، شفافیت


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
ورق شفاف ، شفافیت

واژه انگلیسی
Transparency

توضیحات
۱. ورقه شفاف طلقی است که بر روی آن اشکال یا کلماتی نگاشته شده باشند. این اشکال و کلمات به‌وسیله گذراندن نور از آن قابل رؤیت خواهد بود. - اسالاید یا فیلم شفافی که برای تاباندن تصویری روی یک سطح از آن استفاده می‌شود. ۲. خاصیت یک شیء به‌گونه‌ای که نور از آن عبور می‌کند بی‌آنکه از میزان آن کاسته شده یا دگرگونی قابل توجهی در آن پدید آید.