آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نمرات استاندارد تبدیلی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نمرات استاندارد تبدیلی

واژه انگلیسی
Transformed standard scores

توضیحات
عبارت از نمراتی است که در آنها نمره z به توزیعی تبدیل می‌شود که دارای میانگین و انحراف استاندارد معین است.