آفتاب

واژه نامه های آفتاب

هزینه‌های انتقالی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
هزینه‌های انتقالی

واژه انگلیسی
Transference expenditurel

توضیحات
هزینه‌های دولت به سه گروه عمده: هزینه‌های جاری ، هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های انتقالی تقسیم می‌شوند. هزینه‌های انتقالی شامل کمک و اعانه‌های مختلف دولت به بخش عمومی و خصوصی و مؤسسات غیرانتفاعی مختلف ، باز پرداخت وام و پرداخت بهره ، پرداخت‌های انتقالی به کارمندان و دیون است.