آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دانشجوی انتقالی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
دانشجوی انتقالی

واژه انگلیسی
Transfer student

توضیحات
به دانشجوئی اشاره دارد که از یک مؤسسه آموزش عالی به مؤسسه آموزش عالی دیگر رفته و در آنجا مشغول به تحصیل می‌شود.