آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انتقال آموزش


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
انتقال آموزش

واژه انگلیسی
Transfer of training

توضیحات
- انتقال مهارت‌های آموخته ‌شده از موقعیتی به موقعیت دیگر - وقتی که در یک موقعیت چیزی آموخته می‌شود در موقعیت دیگر به‌کار بسته می‌شود.