آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انتقال یادگیری


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
انتقال یادگیری

واژه انگلیسی
Transfer of learning

توضیحات
کمک کردن به شاگردان برای اینکه بتوانند آنچه در مدرسه یا در هر فعالیت تربیتی فرا می‌گیرند در برخورد با موقعیت‌های جدید و مسائل تازه به معرض اجرا قرار دهند. در این‌ باره نظریات مختلفی از طرف مربیان ابراز شده است. در اینجا به اختصار سه نظریه مختلف را بیان می‌کنیم. الف) آن دسته از مربیان که پیرو روان‌شناسی قوا (factulty psychology) هستند یعنی ذهن افراد را متشکل از قوای مختلف مثل حافظه ، تخیل ، تداعی معانی و استدلال و قضاوت می‌دانند ، امر انتقال را جریانی خود به ‌خودی و به اصطلاح اتوماتیک‌ فرض می‌کنند. ب) ثورندایک و پیروان او عقیده دارند که وجود عناصر مشابه در دو موقعیت سبب انتقال یادگیری از یک موقعیت به موقعیت دیگر می‌شود. به‌‌نظر ثورندایک اگر مواد موجود در دو موقعیت و روش‌های معمول در آنها مشابه باشند عمل انتقال خود به‌ خود صورت می‌گیرد. ج) انتقال یادگیری در اثر بصیرت و فهم؛ پیروان نظریه گشتالت عقیده دارند که انتقال یادگیری از مدرسه به زندگی یا از موقعیت قدیمی به موقعیت جدید وقتی صورت می‌گیرد که شخص یادگیرنده روابط متقابل قدیم و جدید را درک کند.