آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انتقال


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
انتقال

واژه انگلیسی
Transfer

توضیحات
انتقال در یادگیری ، به‌طور کلی فرایندی است که به‌وسیله آن تجربه در عملی خاص تأثیر (مثبت یا منفی) در کیفیت انجام عملی دیگر در آینده می‌گذارد. مفهوم ضمنی آن این است که تجربه یا مهارت در تکلیف اول ممکن است انجام تکلیف دوم را تسهیل نموده یا در انجام آن تداخل نماید. به دلیل کلی بودن این اصطلاح معمولاً به‌صورت مرکب مورد استفاده قرار می‌گیرد.