آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استدلال انتقالی (عبوری)


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
استدلال انتقالی (عبوری)

واژه انگلیسی
Transductive reasoning

توضیحات
اصطلاح پیاژه برای استدلال کودک در مرحله پیش‌عملیاتی. استدلال انتقالی با تمرکز کودک به‌وجه خاصی در طول رشته‌ای از یک مورد به‌مورد دیگر مشخص است. بنابر این نه قیاسی است و نه استقرائی.