آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزمون‌های بین فرهنگی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آزمون‌های بین فرهنگی

واژه انگلیسی
Transcultural tests

توضیحات
به آزمون‌هائی اشاره دارد که در همه فرهنگ‌ها کار برد دارد و در آن تأثیر عوامل فرهنگی همچون زبان که بر روی آزمون تأثیر دارد حذف می‌شود.