آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رهیافت ارزیابی اجرای عمل


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
رهیافت ارزیابی اجرای عمل

واژه انگلیسی
Transactional evaluation approach

توضیحات
استاد ریپی (Robert M.Rippy) ارزیابی اجرای عمل را نوعی پاسخگوئی (accountability) در امور آموزشی می‌داند ، به‌طوری که به‌وسیله آن ، معلمان مورد سؤال قرار می‌گیرند تا نمایان کنند چه عملی انجام داده‌اند ، نه اینکه مثلاً‌ دانش‌آموزان در پیشرفت تحصیلی چه نمره‌هائی به‌دست آورده‌اند. در ارزیابی اجرای عمل ، خود افراد مجری تغییرات ، نقش آنان ، نظامی که در آن این نقش را به‌عهده دارند و نظام‌های همجوار نظام تحت دگرگونی مطالعه می‌شوند. این الکو به‌ خود افراد مجری تغییرات توجه دارد ، نه به مواد و مطالب آموزشی و نتایج برنامه. رهیافت ارزیابی باید به‌طور دسته ‌جمعی به‌وسیله کسانی که در برنامه ایجاد تغییرات نقش اول را داشته‌اند و نیز طراحان این برنامه و نمایندگان افرادی که قرار است در معرض تغییرات قرار گیرند ، انجام گیرد.