آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سازماندهی برنامه درسی به‌شیوه فرارشته‌ای


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
سازماندهی برنامه درسی به‌شیوه فرارشته‌ای

واژه انگلیسی
Trans disciplinary, curriculum organization

توضیحات
یکی از روش‌های تلفیقی برنامه درسی است. در برنامه‌های فرارشته‌ای رشته‌ها را در نظر نمی‌گیرند. به‌دیگر سخن ، این شیوه فراتر از وسعت رشته‌های علمی را معنی می‌دهد: با این معنا که با یک مسئله شروع می‌شود و از رشته‌های علمی دانش جدیدی تولید می‌گردد. آنانی که از برنامه‌های فرارشته‌ای حمایت می‌کنند عقیده دارند باید برنامه درسی بر تجربه‌های یادگیری وسیع یا مسائل اجتماعی وسیع مبتنی باشد. در واقع یک برنامه درسی تجربه‌ - مدار است که با تعیین بعضی طرح‌های تجربی مانند ایجاد یک اجتماع مطلوب یا بنای یک محوطه بازی طراحی می‌شود. پس دانش‌آموزان مهارت‌هائی را که در اجرای آن تجربه نیاز دارند آموزش خواهند دید؛ همچنین می‌تواند مسأله‌مدار باشد و با یک مسئله اجتماعی از قبیل تضاد و انحراف آغاز شود. انواع سه‌گانه شیوه سازماندهی فرارشته‌ای به ‌این شرح است الف) برنامهٔ درسی کودک‌ محور ب) برنامه درسی مبتنی بر کارکردهای اجتماعی ج) برنامه درسی مبتنی بر تجربه