آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ویژگی ، ضمیمه


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
ویژگی ، ضمیمه

واژه انگلیسی
Trait

توضیحات
۱. هر خاصیتی که فرد یا شیء با آن ممتاز می‌شود. ۲. هر نوع منش یا صفات نسبتاً ثابت که یک شخص را از دیگران ممتاز و تشخیص می‌نماید. ۳. به‌مفهوم گسترده ، هر وجهی از شخصیت فرد