آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برنامه کارآموزی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
برنامه کارآموزی

واژه انگلیسی
Traning program

توضیحات
منظور از برنامه کارآموزی یک دوره تعلیماتی است که برحسب واحدهای آموزشی بیان می‌شود ، این دوره از نظر زمانی دارای ترتیب معین بوده و زمان و مکان و روش آموزشی را که باید به‌کار برده شود و شخص مسئول این آموزش را در هر دوره نشان می‌دهد.