آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تربیت مدی آموزشی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تربیت مدی آموزشی

واژه انگلیسی
Training of education manager

توضیحات
یعنی تربیت افراد در زمینه مدیریت آموزشی به‌منظور ارائه نظام آموزش و پرورش و در نهایت رسیدن به اهداف از پیش تعیین‌ شده سازمان آموزشی