آفتاب

واژه نامه های آفتاب

گروه کارآموزی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
گروه کارآموزی

واژه انگلیسی
Training group (T. group)

توضیحات
- به گروه‌‌‌‌‌هائی اطلاق می‌شود که افراد به‌خاطر کسب آموزش در زمینهٔ یادگیری موضوعی یا مهارتی دور هم جمع می‌شوند. - گروهی است از نظر تعداد اعضاء اندک که برای مدتی محدود تحت نظر متخصصان تشکیل می‌شود. و هدف از تشکیل آن ، آموزش افراد جهت ایجاد روابط بهتر با دیگران است.