آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دانشسرا


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
دانشسرا

واژه انگلیسی
Training colledge or school

توضیحات
منظور از دانشسرا ، تربیت معلمین دورهٔ ابتدائی می‌باشد و شامل دانشسراهای تربیت‌معلم (دوره چهارساله) و دانشسراهای تربیت‌معلم (دورهٔ دوساله) می‌باشد. شرایط ورود به دانشسراهای تربیت‌ معلم دورهٔ چهارساله عبارت است از اخذ مدرک دورهٔ راهنمائی و قبولی در امتحان ورودی دانشسرا است که دانش‌آموز پس از گذراندن چهارسال تحصیلی ، موفق به اخذ مدرک دیپلم می‌شود و می‌تواند در مراکز آموزش و پرورش ابتدائی به شغل آموزگاری مشغول شود. شرایط ورود به دانشسراهای تربیت‌ معلم دو ساله عبارت از تحصیل به مدت دو سال در یکی از شاخه‌های تحصیلی آموزش و پرورش متوسطه و اخذ مدرک آن و قبولی در امتحان ورودی دانشسرا است.