آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مرکز آموزی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
مرکز آموزی

واژه انگلیسی
Training center

توضیحات
کارگاه یا محلی که در آن کارآموزان مورد آموزش قرار می‌گیرند ، مرکز کارآموزی نامیده می‌شود. این مراکز ممکن است تحت نظر دولت و یا بودجه عمومی و یا توسط کارفرمایان دایر گردد.