آفتاب

واژه نامه های آفتاب

هزینهٔ ازدحام ، هزینهٔ آلودگی‌زدائی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
هزینهٔ ازدحام ، هزینهٔ آلودگی‌زدائی

واژه انگلیسی
Abatement Cost

توضیحات
هزینهٔ رفع زیان ناشی از آلودگی محیط زیست یا ازدحام