آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کارآموز


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
کارآموز

واژه انگلیسی
Trainee

توضیحات
کسی است که برای شغلی آموزش می‌یابد یا به‌عبارت دیگر برای فراگیران مهارت‌های شغلی تحت یک نظام آموزشی خاص به کارآموزی می‌پردازد. در قانون کار جمهوری اسلامی ایران کارآموز به کسانی گفته می‌شود که "فقط برا فراگیران حرفه خاص ، بازآموزی یا ارتقاء" مهارت برای مدّت معین در مرکز کارآموزی یا آموزشگاهی آزاد آموزش می‌بینند.