آفتاب

واژه نامه های آفتاب

عقب‌مانده ذهنی تربیت‌پذیر


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
عقب‌مانده ذهنی تربیت‌پذیر

واژه انگلیسی
Trainable mentally retarded (TMR)

توضیحات
این گروه جزء کودکان عقب‌مانده درمان‌پذیر هستند ، ضریب هوشی آنها ۲۶ تا ۵۰ بوده و به‌لحاظ هوشبهر کم از انجام بسیاری از کارها ناتوان می‌باشند ، لذا هدف از آموزش این گروه این است که مواظب خود باشند ، و نیازهای اولیه خود مانند شستن دست ، غذا خوردن ، نظافت خود و لباس‌ پوشیدن و غیره را رفع نمایند. معمولاً برای این گروه آموزش انفرادی بهترین نوع آموزش می‌باشد. سطح هوشی این طبقه از یک کودک هفت‌ساله تجاوز نمی‌کند (مقایسه کنید با cultodial mentally reatreded)