آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کوشش‌های موردنیاز تا رسیدن به سطح ملاک


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
کوشش‌های موردنیاز تا رسیدن به سطح ملاک

واژه انگلیسی
Trails to criterion

توضیحات
تعداد کوشش‌هائی که یک آزمودنی آزمایشگاهی نیاز دارد تا به سطح ملاکی که آزمایشگر به‌عنوان تعریف یادگیری تعیین کرده است برسد. برای مثال ، اگر یادآوری کامل فهرستی هجای بی‌معنی به‌عنوان یادگیری فهرست تعریف‌ شده است ، کوشش‌های مورد نیاز تا رسیدن به سطح ملاک عبارت است از تعداد دفعاتی که آزمودنی لازم دارد فهرست هجاها را بخواند تا همهٔ هجاها را بدون غلط از حفظ بگوید.