آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کتابخانه‌های سنتی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
کتابخانه‌های سنتی

واژه انگلیسی
Traditional librariew

توضیحات
در این نوع کتابخانه‌ها مراجع نمی‌تواند ، به‌داخل کتابخانه برود ، بلکه کتاب درخواستی توسط کتابدار کتابخانه ارائه می‌گردد و به قفسه بسته نیز مرسوم است.