آفتاب

واژه نامه های آفتاب

توتم‌پرستی ، توتم‌آئینی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
توتم‌پرستی ، توتم‌آئینی

واژه انگلیسی
Totemism

توضیحات
-شکل ابتدائی بیان اندیشهٔ معنوی است که اساس آن را اعتقاد به وجود خویشاوندی و قرابت سرنوشت بین انسان و یک حیوان ، یک گیاه یا یک موجود طبیعی ، تشکیل می‌دهد. - انتخاب حیوانات ، گیاهان و اشیاء بیجان به‌عنوان نماینده‌های افراد و قبایل (ابتدائی) توتم ، موجودی والا شمرده می‌شود و نیای قبیل یا کلانی به‌حساب می‌آید که نگهبان آن تلقی می‌گردد. این موجود ممتاز (توتم) ، ضامن تداوم نوع به‌شمار می‌رود. در واقع توتم نیروئی اجتماعی است که موجبات به‌هم پیوستگی اعضای گروه را فراهم می‌سازد و همخونی در قبیله یا کلان ، در مواردی چند ، اعمال برون‌همسری را ضروری می‌سازد. به نظر فریزر (Frazer) در توتم‌پرستی ، اندیشه خدا وجود ندارد ، پس نمی‌توان آن را دین شمرد. بالعکس ، دورکیم (Durkheim) اعتقاد داشت که توتم آئینی ، دین است چون حاوی امر مقدس و توتم است.