آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مدیریت کیفیت جامع ، مدیریت کیفیت فراگیر


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
مدیریت کیفیت جامع ، مدیریت کیفیت فراگیر

واژه انگلیسی
Total Quality Managemdnt (TQM)

توضیحات
فنی برای مشارکت تک‌ تک کارمندان و مدیران سازمان در امور مربوط به سازمان است. این فن تغییری مهم در فرهنگ سازما می‌دهد ، که اهداف ، آزمان‌ها ، طرز تفکر و رویه‌های موجود در آن سازمان را دربر می‌گیرد. تاکید عمده TQM بر این است که هر کارمند و مدیری پاسخگوی بهبود مداوم کیفیت خدمات و محصولات شرکت باشد تا خواسته‌های مشتریان تأمین شود. جابلونسکی (Jablonski, J) مدیریت کیفیت فراگیر را "یک روش گروهی انجام‌ دادن کار که برای بهبود مداوم کیفیت و بهره‌وری به قابلیت‌ها و استعدادهای مدیریت و نیروی کار متکی است". تعریف می‌کند. وینکولی (Vincoli, J) مدیریت کیفیت فراگیر را رویکردی مشترک‌ محور ، استراتژیک و منظم برای بهبود مداوم عملکرد می‌داند. مدیریت کیفیت فراگیر روش انجام‌ دادن کار مبتنی بر همیاری است که برای بهبود مداوم کیفیت و بهره‌وری در سازمان ، از قابلیت‌ها و استعدادهای گروه مدیران و گروه کارکنان بهره می‌گیرد.