آفتاب

واژه نامه های آفتاب

میزان باروری کلی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
میزان باروری کلی

واژه انگلیسی
Total fertility rate

توضیحات
به متوسط فرزندان زنده متولد شده در دوره باروری یک زن گفته می‌شود.